Voorwaarden van de verkoop

Voorwaarden geldend voor de deposant Voorwaarden geldend voor de koper
 1. Het geheel van de gedeponeerde loten worden in overeenstemming met onze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden ingevoerd en verspreid op de veiling, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
 2. Het veilinghuis Septimus beslist eigenmachtig over het al dan niet te koop aanbieden van één of meerdere goederen (hierna genoemd "loten"), over de schatting, over de beschrijving in de catalogus, over de eventuele afbeelding, over de publiciteit, over de datum van verkoop en over de manier waarop de verkoop zal verlopen.  Het veilinghuis Septimus behoudt zich het recht voor om meerdere goederen samen te voegen in één lot.
 3. De opname van een lot in de catalogus is gratis.  Het veilinghuis Septimus behoudt zich exclusief het recht voor om het lot te fotograferen en al dan niet een foto in de catalogus op te nemen.
 4. De deposant garandeert aan het veilinghuis Septimus dat hij de enige eigenaar is van het lot dat hij te koop aanbiedt, en dat het lot vrij is van alle rechten en/of lasten of welke belemmering dan ook.  Het veilinghuis Septimus behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en zonder enige motivatie verschuldigd te zijn, een lot te weigeren of een lot uit te sluiten van de verkoop als er enigerlei twijfel zou bestaan over de kwaliteit, de herkomst en/of de authenticiteit van het lot.
 5. Tenzij anders tussen de partijen overeengekomen is, zal het transport van de te koop aangeboden goederen verzekerd worden door en op kosten van de deposant.
 6. Tenzij voorafgaande schriftelijk toestemming met het veilinghuis Septimus of na juridische beslissing, zal een lot dit te koop is en registreerde in een afgiftebewijs in geen geval mogen worden genomen vóór de verkoop.
 7. Het goed is verzekerd vanaf het ogenblik dat het overgaat in handen van het veilinghuis Septimus.
 8. De deposant heeft het recht een reserveprijs op de verkoop voor te stellen, met andere woorden een minimumprijs te bepalen waaronder het lot niet toegewezen zal worden.  Mits akkoord van het veilinghuis Septimus zal dat bedrag opgenomen worden op het afgiftebewijs.  De reserveprijs zal niet veranderd kunnen worden.  In geen geval kan een reserveprijs ingeschreven worden op een lot waarvan de waarde op minder dan 100 € geschat werd.
 9. De deposant engageert zich er formeel toe om noch rechtstreeks noch onrechtstreeks biedingen op het aangeboden lot uit te voeren of te laten uitvoeren.
 10. Als de biedingen op het lot de afgesproken reserveprijs niet halen, wordt het uit de verkoop teruggetrokken. In dat geval heeft de deposant geen recht op enige betaling en moet hij het lot na afspraak binnen de vijftien dagen na de verkoop komen terughalen.  Bij gebrek zal het lot, zonder voorafgaand bericht, opnieuw in verkoop worden gebracht mits vermindering van de reserveprijs met 30%, op eigen risico van de deposant die uitdrukkelijk afziet van het stellen van een eis of schadevergoeding.
 11. Het veilinghuis Septimus verbindt er zich toe om aan de deposant binnen de 30 dagen na ontvangst van de volledige betaling door de koper, de koopsom onder aftrek van 10 % verkoopkosten te betalen.  Als de koper in gebrek van betaling blijft kan het veilinghuis Septimus beslissen om de verkoop al dan niet voort te zetten. Bij niet verderzetting kan het veilinghuis Septimus de verkoop annuleren en het lot terug overdragen aan de deposant, zonder andere tegenprestatie of vergoeding. Op verzoek van de deposant, verbindt het veilinghuis Septimus zich er desgevallend toe om het lot opnieuw in verkoop te brengen aan de met de deposant overeengekomen voorwaarden.
 12. Ieder geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van onderhavige overeenkomst, zal voorgelegd worden aan de uitsluitende competentie van de Tribunalen van het juridisch arrondissement Waals-Brabant. Enkel het Belgisch recht is hierop van toepassing. Ingeval één of meerdere clausules nietig of onuitvoerbaar zouden zijn, is overeengekomen dat die geen invloed hebben op de geldigheid of de geest van de overeenkomst.  Partijen komen overeen om de betwiste clausule te vervangen door een clausule met evenwaardig economisch en juridisch effect.
 13. Door het afgiftebewijs te ondertekenen dat de huidige algemene voorwaarden bevat, erkent de deposant uitdrukkelijk dat hij er kennis van genomen heeft en ze aanvaardt, zonder enig voorbehoud of opmerking. Hij erkent een exemplaar van het afgiftebewijs ontvangen te hebben.

Iedere koper wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden en ze door het feit van zijn aankoop formeel te aanvaarden.

 1. De koper : De koper is de persoon aan wie het lot toegewezen is. Bij betwisting kan alleen de aanwezige Gerechtsdeurwaarder of de veilingmeester beslissen tot herroeping van het lot. Iedere koper wordt ten overstaan van het veilinghuis Septimus verondersteld te handelen in zijn persoonlijke naam, zelfs voor de loten die hij in zijn hoedanigheid van mandataris verworven heeft. De koper zal aan het veilinghuis Septimus zijn naam, zijn adres, zijn telefoonnummer en zijn identiteitskaart of paspoort meedelen, alsmede iedere inlichting - zoals o.a. bankgegevens – die door het veilinghuis Septimus gevraagd kunnen worden.
 2. Verkoopprijs en volgrecht : De verkoop gebeurt contant volgens de toewijzingsprijs, verhoogd met 25% kosten en een dossierrecht van 2€ per lot. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot het volgrecht op openbare verkopen van originele kunstwerken ten voordele van de auteurs van de verkochte werken, is de koper bovenop de verkoopprijs, buiten taksen, een volgrecht verschuldigd in zover de toewijzingsprijs 2.000€ of meer bedraagt. Het bedrag van het volgrecht is door de wetgever bepaald en wordt bij iedere verkoop door de Gerechtsdeurwaarder herhaald. Het bedraagt 4% op de prijsvork tot 50.000€.
 3. Betaling, facturatie en BTW : Vanaf de toewijzing van een lot aan een koper, worden de risico's aan hem overgedragen en is hij gehouden tot het betalen van de prijs. Het veilinghuis Septimus aanvaardt betaling in cash (maximaal 3000 euro, behalve juridische wijzigingen), door een Belgische bank gecertifieerde cheques, en bepaalde elektronische betalingsmiddelen. Iedere vraag tot facturatie dient te gebeuren binnen de acht werkdagen na toewijzing. De BTW is in de verkoopprijs inbegrepen.
 4. Afhaling van de loten : De loten moeten na volledige betaling afgehaald worden hetzij tijdens de verkoop, hetzij na afspraak binnen de vijf dagen na de toewijzing. Op uitdrukkelijke en schriftelijke vraag van de koper kunnen de gekochte loten verzonden worden door een aangewezen transporteur, op kosten en risico van de koper.
 5. Niet-betaling of niet-afhaling van de loten : Ingeval van niet volledige betaling van het lot of van afhaling ervan binnen de gestelde termijn, is de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling van een verwijlinterest van 1% per maand, te rekenen vanaf de vijfde dag na de toewijzing en het bedrag van de factuur zal met 15% verhoogd worden (met een minimum van 150€) ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

Elk niet binnen de vooropgestelde termijn afgehaald lot zal opgeslagen worden op kosten (2€ per dag) en risico van de koper. Het veilinghuis Septimus kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel verlies of opgelopen schade, om welke reden dan ook. Gedurende de periode tussen de verkoop en de afhaling van de loten verbindt het veilinghuis Septimus zich ertoe de goederen als een goede huisvader te bewaren. Het transport van de loten is ten laste van de koper en het veilinghuis Septimus kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade die zich tijdens de opslag, de verpakking, de behandeling of het transport aan de goederen zou kunnen gebeuren.   Bovendien is het veilinghuis Septimus vrij om, naar eigen keus, en onder voorbehoud van alle andere rechten en acties, na aangetekende ingebrekestelling één van volgende maatregelen te nemen:

- gedwongen uitvoering van de verkoop, alle kosten van bewaring ten laste van de koper;

- ontbinding van de verkoop ten laste van de koper, alle kosten, schadevergoedingen en intresten ten laste van de in gebreke blijvende koper;

- nieuwe tekoopstelling, bij opbod of niet, waarbij ieder tekort ten opzichte van de vorige verkoop uitsluitend ten laste van de in gebreke blijvende koper valt, evenals alle kosten die inherent zijn aan de herverkoop;

Het veilinghuis Septimus behoudt zich het recht voor iedere verdere commerciële transactie met in gebreke blijvende kopers zoals hierboven beschreven, te weigeren.

 1. Beschrijving van de loten : De loten worden als dusdanig te koop aangeboden, met hun gebreken, fouten en eventuele vergissingen in de beschrijving ervan. Het veilinghuis Septimus kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de in de catalogus opgenomen beschrijvingen en geschatte waarden, die louter indicatief zijn, inclusief de quotering van staat die door het veilinghuis Septimus aangegeven wordt. Hetzelfde geldt voor wat betreft gegevens over de auteur, signatuur, datum, herkomst, origine, authenticiteit en staat van de loten.

De kopers, al dan niet professioneel, hebben de mogelijkheid om ieder lot voor de verkoop en tijdens de tenstoonstelling ervan te bekijken en te onderzoeken. De koper zal zichzelf een mening vormen over het lot en eens het lot is toegewezen zal er geen enkele klacht van welke aard ook aanvaard worden, zelfs al heeft ze betrekking op de beschrijving, de schatting, de inhoud of de staat van de loten in de catalogus (website, gedrukte catalogus, enz).

Behalve ingeval van bedrog of zware fout in hoofde van de verkoper kan het veilinghuis Septimus in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor de opgelopen schade voor meer dan het in de catalogus vermelde bedrag van de geschatte waarde.

In ieder geval en rekening houdend met de mogelijkheid en de uitnodiging daartoe van het veilinghuis Septimus aan de koper om de loten voor de verkoop te bekijken en te onderzoeken, ziet de koper expliciet af van iedere klacht of opmerking na verstrijken van een termijn van 15 dagen na de toewijzing.

 1. Aankooporders en telefonische biedingen: De koper kan aankooporders plaatsen, of bieden per telefoon. In dat geval dient de koper zijn deelname aan de verkoop te bevestigen via brief, fax of e-mail, en zijn identiteit te bevestigen, alsook alle inlichtingen die door het veilinghuis Septimus gevraagd kunnen worden, waaronder bankreferenties.

Het veilinghuis Septimus kan niet aansprakelijk gehouden worden voor om het even welke fout van de klant, waaronder foutieve vermelding van het lotnummer, telefoonnummer, of om het even welk communicatieprobeem en/of probleem met betrekking tot ontvangst van briefwisseling of e-mail (telefoonlijnen bezet, verbinding onderbroken, mobiles, enz).

De koper is zich bewust van en aanvaardt de risico's van deze gang van zaken. Als twee aankooporders voor hetzelfde bedrag op hetzelfde lot gevestigd worden, krijgt het eerstgeplaatste order de voorkeur.

 1. De koper wordt verondersteld huidige voorwaarden te aanvaarden door het eenvoudige feit van zijn deelname aan de verkoop, inbegrepen de gevallen opgesomd onder punt 07. De geldigheid van huidige overeenkomst kan in geen enkel geval aangetast worden door de eventuele nietigheid of ontegensprekelijkheid van een opgenomen clausule die beschouwd wordt als niet-geschreven.
 2. Bij elke betwisting waartoe deze overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, zijn enkel en volgens Belgisch recht de Rechtbanken van het juridisch arrondissement Waals-Brabant zijn enkel bevoegd.

 Huidige Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans, het Nederlands en het Engels. Bij eventuele tegenspraak tussen de Franse en iedere andere of vertaalde versie ervan, zal enkel de Franse versie van kracht zijn.

Huidige Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans, het Nederlands en het Engels. Bij eventuele tegenspraak tussen de Franse en iedere andere of vertaalde versie ervan, zal enkel de Franse versie van kracht zijn.